Bel: 088-0705100
Bodemkaart
boorstaat


Beoordelen Bodemonderzoeken/plannen

M&W Projecten heeft jarenlange expertise in het beoordelen van bodemonderzoeken/ plannen. M&W Projecten kan vooruitlopend op een uit te voeren project alle relevante bodem gerelateerde documenten (onderzoeken, plannen, adviezen) stapsgewijs voor u screenen

Aan de hand van een goede beoordeling van een bodemonderzoek kan nagegaan worden of er sprake is van relevante bodemverontreiniging en de te nemen vervolgstappen richting het bevoegd gezag (gemeente, provincie, omgevingsdienst (RUD).

Indien er sprake is van relevante bodemverontreiniging dient een BUS-melding of saneringsplan opgemaakt te worden. Deze documenten dienen beoordeeld te worden door het bevoegd gezag, alvorens er kan worden aangevangen met de werkzaamheden dient de toestemming verleend te zijn. Als dergelijke documenten niet op orde zijn kan er ernstige vertraging optreden bij projecten.