Bel: 088-0705100
shutterstock_426230680_1_20170215_100259

DLP'ers

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne, zoals verwoord in het Arbo-informatieblad 22 of de CROW-publicatie 400.

Deze kennis kan verkregen worden door het volgen van de cursus DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) en door veel werkervaring. Een DLP'er dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene wat in het V&G-plan staat beschreven.

Hierbij moet gedacht worden aan de te treffen maatregelen en voorzieningen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, één en ander conform de van toepassing zijnde veiligheidsklasse.

Verantwoordelijkheden
  • Voorlichting aan alle betrokkenen afhankelijk
  • Lucht-kwaliteitsmetingen en het interpreteren van de gegevens
  • Nemen van extra maatregelen i.o. Veiligheidskundige
  • Bijhouden van het logboek
  • De veiligheid (tot een bepaald niveau MVK of HVK)
  • Zorg dragen dat er geen besmetting plaats vindt aan medewerkers en omgeving
  • Uitkeuren van materieel dat de locatie verlaat
  • Controle indeling/afzetting terrein