Bel: 088-0705100
shutterstock_211478692_1_20170215_094000

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne, zoals verwoord in het Arbo-informatieblad 22 of de CROW-publicatie 132.

Deze kennis kan verkregen worden door het volgen van de cursus DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten). Een DLP'er dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene wat in het V&G-plan staat beschreven. Hierbij moet gedacht worden aan de te treffen maatregelen en voorzieningen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, één en ander conform de van toepassing zijnde veiligheidsklasse (Basisklasse en/of T-&F-klasse).

BRL SIKB 7000

Ook in het kader van de BRL SIKB 7000-serie (Beoordelingsrichtlijn uitvoering van (water)bodemsaneringen) is het noodzakelijk dat uitvoerende medewerkers de nodige kennis hebben op het gebied van werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie. In de BRL SIKB 7000 wordt onderscheid gemaakt tussen de vakbekwaamheid van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon en de vakbekwaamheid van de overige medewerkers. Conform de BRL SIKB 7000 worden aan de kwaliteitsverantwoordelijke persoon onder andere de volgende eisen gesteld:

  • Kennis hebben van de inhoud van de CROW-publicatie 132
  • Kennis hebben van relevante veiligheidsmetingen en normeringen.
  • Volgen van de cursus gas meten
  • Volgen van de cursus asbest-herkennen (advies).
  • Door het volgen van de DLP-cursus kan aan de gestelde eisen voldaan worden.

Opzet cursus

Met de invoering van de nieuwe CROW-publicatie 132 4e druk is onze cursusopzet nauwelijks gewijzigd. De nieuwe CROW-publicatie 132 is thans modulair van opzet, dit is ook al het geval met onze DLP cursus. De afgelopen periode hebben nagenoeg al onze cursisten naast het basisgedeelte ook de vervolgmodules, Asbest in de GWW en Gasmeten gevolgd. De basismodule en deze twee vervolgmodules hebben we gecombineerd in één pakket. Hierbij wordt eerst de basismodule gegeven en een week later de vervolgmodules met aansluitend het examen. Het voordeel hiervan is dat er extra tijd ontstaat voor thuisstudie. De behoefte daaraan werd door de cursisten tijdens de cursusevaluatie vaak uitgesproken.

Inhoud van de cursus

De inhoud van de cursus voldoet volledig aan de vernieuwde eind- en toetstermen van de CROW-publicatie 132.

  • Wettelijk kader (arbeid- en milieuwetgeving en handhaving).
  • Voorbereiding (bestekvormen en Arbo-besluit bouwproces).