Bel: 088-0705100
shutterstock_211478692_1_20170215_094000

Deskundig Asbestverwijderaar (DAV)

Vanaf 1 januari 2008 vallen naast de bedrijven die inventarisaties en saneringen verrichten ook de werknemers, die met de uitvoering van asbestwerkzaamheden worden belast, onder de certificatieplicht.

Op grond van een wijziging van het Arbobesluit moeten dan ook alle asbestverwijderaars (die saneringswerkzaamheden uitvoeren welke zijn ingedeeld in de risicoklassen twee en drie) in het bezit zijn van een persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV). De certificatie van de asbestverwijderaar is de voorlopig laatste stap in het initiatief van overheid en de asbestbranche om de kwaliteit van de asbestketen op een hoger niveau te brengen.

Eisen van het DAV-examen

De exameneisen, die in het certificatieschema voor het DAV-certificaat zijn opgenomen, vertonen veel overeenkomsten met de eisen die van toepassing zijn op het DTA-examen. Het theorie-examen bestaat uit twintig meerkeuzevragen, waarbij de kandidaat is geslaagd, als hij ten minste 70% van de vragen (14 van de 20) goed heeft beantwoord. Het praktijkexamen bestaat uit zes opdrachten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de locaties twee, drie en vier van het DTA-examen (decontaminatie, afvalbehandeling, ventilatie en onderdruk). Om voor het praktijkexamen te slagen moet de kandidaat voor alle opdrachten ten minste 70% van het maximaal te behalen aantal punten scoren, waarbij het oplopen van een knock-out (een fatale fout in de opdrachtuitvoering) net als bij het DTA-examen altijd leidt tot directe afwijzing van de kandidaat. Naast de inhoudelijke eisen van het DAV-examen zijn er in het certificeringschema voor het DAV-certificaat ook een aantal entreecriteria voor de kandidaten opgenomen. Zo moet elke kandidaat die deel wil nemen aan een DAV-examen een lagere schoolopleiding (of iets gelijkwaardigs) hebben gevolgd; de Nederlandse taal minimaal in woord machtig zijn; een minimale leeftijd van achttien jaar hebben en in het bezit zijn van een geneeskundige geschiktheidverklaring voor het werken met een volgelaatmasker.

Vorm en inhoud van de DAV-opleiding

Voor deze doelgroep is er in samenwerking met RPS Training, op basis van de eind- en toetstermen in het certificatieschema voor het DAV-certificaat, een geheel nieuwe cursus ontwikkelt. Bij de samenstelling van het cursusmateriaal is terdege rekening gehouden met het te verwachten taalbeheersingsniveau van de cursisten. Dit betekent niet alleen dat is gekozen voor eenvoudig toegankelijk Nederlands, maar ook dat het verhaal in belangrijke mate wordt ondersteund met foto’s, schema’s, tabellen en ander illustratiemateriaal. Onze nieuwe DAV-cursus is een tweedaagse opleiding. Tijdens de eerste dag worden aan de hand van PowerPoint-presentaties, instructievideo's en demonstratiemateriaal alle theoretische onderwerpen behandeld. Voor de theoriedag geldt een maximale groepsgrootte van zestien cursisten. Tijdens de tweede dag worden de praktijkonderwerpen behandeld en geoefend in speciaal voor dit doel ingerichte ruimtes. Voor de praktijkdag is de maximale groepsgrootte bepaald op acht cursisten. Omdat zowel het theorie- als het praktijkexamen uitsluitend kunnen worden afgenomen in de Nederlandse taal, is er bewust voor gekozen deze opleiding alleen in het Nederlands aan te bieden om de cursisten op een zo realistisch mogelijke manier op het DAV-examen te kunnen voorbereiden.

Planning van de DAV-opleiding

Het DAV-certificaat is, net als het DTA-certificaat, drie jaar geldig. Om die reden hebben wij de start van onze cursussen gepland in de eerste week van april 2007. Gedurende de rest van het jaar zullen wij deze opleiding ten minste twee keer per maand aanbieden. Het examen zal plaatsvinden op de tweede cursusdag. Het is wel noodzakelijk dat de cursist minimaal drie weken voor aanvang van een cursus wordt aangemeld, zodat wij het benodigde aantal examenplaatsen tijdig bij het examenbureau kunnen reserveren. Bij de keuze van de cursusdata en de examenmaand adviseren wij bedrijven om rekening te houden met de mogelijkheid van een herexamen. Voor werknemers, die op 1 januari 2008 niet in het bezit zijn van een DAV-certificaat, heeft dit namelijk direct consequenties op hun inzetbaarheid bij asbestwerkzaamheden. Dit houdt in, dat het niet zonder risico is om werknemers pas na 1 oktober 2007 in te schrijven voor een DAV-cursus.

Kosten van de DAV-opleiding

Voor deelname aan onze tweedaagse DAV-opleiding brengen wij per cursist € 395,- (excl. BTW) in rekening. Dit bedrag is inclusief het nieuwe cursusboek, het praktijkboek, twee lunches, koffie en thee. Voor bedrijven die grotere groepen (acht tot zestien cursisten) tegelijk willen laten opleiden, kunnen we de eerste cursusdag ‘in-company’ verzorgen. Voor deze groepen wordt de cursusprijs dan op offertebasis bepaald. Bedrijven die zijn aangesloten bij het SFB (Scholingsfonds voor het bouwbedrijf) hebben per cursist per dag recht op een vergoeding van € 74,-.

Kosten van het DAV-examen

De kosten van een DAV-examen bedragen circa € 315,- . Dit bedrag is opgebouwd uit drie elementen: de kosten van het examenbureau, de kosten van de certificeringinstelling en de afdracht aan het SCA. Voor kandidaten die aantoonbaar dyslectisch zijn, lijden aan examenvrees of zij die de Nederlandse taal alleen mondeling en niet schriftelijk beheersen, bestaat de mogelijkheid van een mondeling examen (= voorleesexamen). Voor een mondeling examen wordt per cursist € 50,- extra in rekening gebracht. Een voorleesexamen is alleen mogelijk, indien de aanvrager hiertoe een gemotiveerd verzoek indient bij de certificeringinstelling van het examenbureau.