Bel: 088-0705100
shutterstock_472600438_1_20170215_090715

BRL SIKB 7000/SIKB-Protocol 7001

Het doel van het protocol is het beschrijven van de specifieke eisen voor het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van landbodemsaneringen volgens de conventionele methoden.

Het protocol is van toepassing bij de uitvoering van bodemsaneringen in het kader van de Wbb en de Wm. De aanwezigheid van een beschikking op een goedgekeurd saneringsplan (Wbb), afgegeven door het bevoegde gezag Wbb, ófwel de verklaring van instemming met de melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS), ofwel de aanwijzingen op een melding van een ongewoon voorval (art. 13 en 27 Wbb), ofwel een goedkeuringsverklaring op het saneringsplan (Wm), afgegeven door het bevoegde gezag Wm. is een uitgangspunt voor dit protocol. Afhankelijk van de input (welke beschikking of melding) zijn de betreffende onderwerpen uit de BRL van toepassing (bijvoorbeeld indien de input een beschikking op een saneringsplan zonder enige vorm van nazorg betreft, zijn de onderwerpen die ingaan op nazorg niet van toepassing).

Het onderhavige protocol heeft betrekking op het verwijderen van verontreinigingen uit grond en grondwater door middel van het ontgraven van de verontreinigde grond en het onttrekken van het verontreinigde grondwater als onderdeel van de conventionele technieken (landbodemsanering met conventionele methoden). De in het kader van dit protocol in te zetten conventionele technieken zijn beschreven in de Richtlijn Herstel en beheer bodem- (www.bodemrichtlijn.nl) en waterbodemkwaliteit (www.waterbodemrichtlijn.nl).

Dit protocol schrijft geen technieken voor.

Het onderhavige protocol bevat eisen over de wijze waarop bodemsaneringen met conventionele methoden moeten worden uitgevoerd en maakt onderdeel uit van de BRL SIKB 7000, ‘Uitvoering van (water)bodemsaneringen’. In de BRL staan de algemene eisen, waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen, die onder het certificaat van BRL SIKB 7000 werken. Dit protocol beschrijft de specifieke eisen waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen, die onder het certificaat van BRL SIKB 7000 werken aan de uitvoering van landbodemsaneringen met behulp van conventionele methoden. Het staat een ieder vrij de werkwijzen beschreven in dit protocol te hanteren in andere dan de hier omschreven gevallen, onder voorwaarde dat duidelijk wordt vermeld, dat de bodemsanering niet onder het certificaat behorende bij de BRL SIKB 7000 is uitgevoerd.