+31 (0) 88 0705100 projecten@menw.nl

   Verschenen: Nieuwe Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012

   Op 2 april 2012 is de nieuwe Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) 2012 gepubliceerd. De afgelopen jaren hebben belanghebbenden uit bedrijfsleven en overheid nauw samengewerkt aan een volledige revisie van de NRB van 2001 (herzien in 2003). De NRB is op de eerste plaats gemoderniseerd ten opzichte van de vorige versie. Daarnaast is de leesbaarheid ervan vergroot en is de NRB praktischer gemaakt. Ten slotte komt deze versie tegemoet aan de wens om meer definities van begrippen en een betere afstemming op andere wet- en regelgeving.

   Deze nieuwe versie biedt meer ruimte voor maatwerk en innovatie binnen het beleid om verontreiniging van bodem en grondwater te voorkomen (preventief beleid). De introductie van een afwegingssystematiek maakt ruimte voor maatwerk; met name in geval van een bijzondere bedrijfssituatie. Een en ander uiteraard in overleg met het bevoegd gezag.

   Door een open en intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is deze nieuwe NRB een richtlijn die door alle betrokken partijen gedragen wordt.

   De NRB bestaat uit 3 delen, waarvan het Stappenplan en het Stoffenschema het hart van de NRB vormen.

   Deel 1
   introduceert de NRB, beschijft de status en het toepassingsgebied.

   Deel 2
   beschrijft de aspecten die horen bij bodemrisico en wanneer sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico. In deel 2 wordt verduidelijkt welke aspecten het bodemrisico beïnvloeden en hoe u het bodemrisico reduceert tot verwaarloosbaar.

   Deel 3
   sluit af met de systematiek. Dit deel heeft als ondertitel Vaststellen combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm). Hier wordt beschreven hoe de systematiek van de NRB wordt toepast om een cvm te selecteren en daarmee een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Daarbij wordt de NRB systematiek toegepast via een Stappenplan. In het Stappenplan wordt verwezen naar bijlagen die nodig zijn om de systematiek toe te passen. In de bijlagen zijn opgenomen:

   Bijlage 1 Bodemrisicochecklist (BRCL);

   Bijlage 2 Stoffenschema;

   Bijlage 3 Plan van aanpak aanvaardbaar bodemrisico;

   Bijlage 4 Toelichting maatwerk NRB.

   Het Stappenplan verwijst naar de BRCL om een van de cvm te selecteren. De BRCL beschrijft welke cvm voor een activiteit leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Hoofdstuk 3 van deel 3 geeft toelichting op de voorzieningen en maatregelen die in de BRCL staan. Stap 2 van het Stappenplan verwijst naar bijlagen 2 Stoffenschema. Het Stoffenschema stelt vast of de stoffen die bij de activiteit aanwezig zijn, worden aangemerkt als bodembedreigende stoffen. De toepasbaarheid van een aanvaardbaar bodemrisico of maatwerk wordt getoetst door het volgen van het Stappenplan. Het Stappenplan verwijst hiervoor naar de bijlagen 3 en 4 deel 3.

   De actualisatie en beheer van de NRB zal onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu plaatsvinden door Bodem+. Daarbij heeft de Klankbordgroep bodembescherming, waarin vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven zitting hebben, een belangrijke adviesrol.

   Er is voorzien in een implementatietraject, waaronder een workshop die via de Bodembreedacademie wordt verzorgd, waarvoor momenteel grote belangstelling is. Bij overschrijving van de cursus worden extra dagen aangeboden.